REI's ROOM@TW


In 03 2015

01
Category: ★TALK   Tags: ---

CWT39無事終了

感謝來場的各位,金剛本/蘭子本2以及大鯨毯順利完售了\(^o^)/
(金剛本及蘭子本2今後不會再加印)

下下周的CWT K17會委託三色坊代為販售既刊(明石/大鯨/蘭子本1&3),也請各位P及提督們繼續支持今後的刊物!2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

top bottom