REI's ROOM@TW


31
Category: ★TALK   Tags: ---

近況

稿子努力中!
送印後就會馬上更新消息的,請再等我一下...!

底下是工商時間報告:

鮮網的小說"吸血姬出沒注意!",這邊是負責封面繪圖的部份,預計明天上市,請多多指教(^_^1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

top bottom